POPRAVEK DATUMA OBČNEGA ZBORA

 

Hokejsko društvo Mladi Jesenice
Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice

Datum: 16. 04. 2013

VABILO

Skladno s 22 členom Pravil HD – mladi – Jesenice, Izvršni odbor društva sklicuje redni občni zbor Hokejskega društva – mladi – Jesenice, v četrtek 09. 05. 2013 ob 17.00 uri na hodniku v prvem nadstropju novega prizidka dvorane (vzhodna tribuna), Ledarska 4, 4270 Jesenice.

Za občni zbor predlagam sledeči dnevni red:

 • 1. Otvoritev občnega zbora, sprejem poslovnika o delu in izvolitvi delovnega predsedstva
 • 2. Izvolitev organov občnega zbora:
       – verifikacijsko  komisijo
 •      – zapisnikarja
 •      – dveh overovateljev zapisnika
 • 3. Poročila:
 •      – poročilo predsednika društva o delu v preteklem obdobju
 •      – poročilo člana zadolženega za strokovni razvoj
 •      – finančno poročilo in zaključni račun za leto 2012
 •      – poročilo predsednika nadzornega odbora
 • 4. Razprava na poročila in potrditev poročil
 • 5. Program dela v prihodnje
 • 6. Predlog višine članarine za leto 2014 (10 EUR)
 • 7. Razno

 

OPOMBA: Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 min. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 1/3 članov društva.

Člane pozivamo k plačilu letne članarine za leto 2013, ki znaša 10 EUR. Vplačila bomo sprejemali pred pričetkom občnega zbora, kjer boste podpisovali tudi pristopne izjave za vse nove člane društva.

                                                         

Predsednik HD – mladi – Jesenice:

                                                                               Miha Rebolj