Alen Hadžić  21. junij 1998

Alen Hadžić
21. junij 1998

Aljoša Crnović   16. april 1999

Aljoša Crnović
16. april 1999

Erik Svetina   20. avgust 1999

Erik Svetina
20. avgust 1999

Gašper Korošec   14. februar 1999

Gašper Korošec
14. februar 1999

Gašper Seršen   22. oktober 1999

Gašper Seršen
22. oktober 1999

Jaka Sodja   17. december 1999

Jaka Sodja
17. december 1999

Jaka Šturm   21. april 1999

Jaka Šturm
21. april 1999

Jure Legat   6. april 1999

Jure Legat
6. april 1999

Lan Brun Rauh  7. februar 2000

Lan Brun Rauh
7. februar 2000

Luka Pretnar   28. junij 1999

Luka Pretnar
28. junij 1999

Matevž Žbontar   22. oktober 1997

Matevž Žbontar
22. oktober 1997

Nejc Brus    24. junij 1999

Nejc Brus
24. junij 1999

Nejc Mašič   12. julij 1996

Nejc Mašič
12. julij 1996

Nejc Stojan  30. avgust 1999

Nejc Stojan
30. avgust 1999

Nik Brglez   20. september 1999

Nik Brglez 20. september 1999

Patrik Rajsar   5. maj 1998

Patrik Rajsar
5. maj 1998

Rok Avsenek   13. november 1997

Rok Avsenek
13. november 1997

Rok Svetina  11. avgust 1997

Rok Svetina
11. avgust 1997

Tim Ivančevič  20. februar 2000

Tim Ivančevič
20. februar 2000

Zemir Šabanović  27. maj 1999

Zemir Šabanović
27. maj 1999

Žiga Kogovšek   27. april 2000

Žiga Kogovšek
27. april 2000

Žiga Urukalo  12. marec 1999

Žiga Urukalo
12. marec 1999